Sanksjonsreglement

Gjelder Vålerenga Fotball Elites arrangement på Intility Arena.

Dette er retningslinjer for reaksjon ved uønsket opptreden som er relevant for eller foregår på Vålerenga Fotball Elites arrangementer.

Hovedmålet med disse retningslinjene er å sørge for at flest mulig trives på Vålerenga Fotball Elites arrangementer.

For å sikre at reglene som gjelder på Vålerenga Fotball Elites arrangement tas på alvor, er det satt opp en del sanksjonsmuligheter som kan brukes der dette synes nødvendig. Bruk av sanksjoner skal bidra til å:

 • Sørge for at man trives på Vålerenga Fotball Elites arrangementer
 • Sikre at spillere, supportere, øvrig publikum, vakter og andre kjenner seg trygge
 • Markere klubbens syn på uønsket opptreden.

 

RASISME/SJIKANE

Aktivt standpunkt mot rasisme er en av klubbens styrende verdier, og alle former for rasistiske ytringer og standpunkt satt i forbindelse med klubb, klubbens spillere og ansatte eller arrangementer vil sanksjoneres strengt i henhold til det enhver tid gjeldende sanksjonsreglement.

OMFANG / SAMARBEID

Retningslinjene gjelder alle som deltar på Vålerenga Fotball Elites arrangementer, det vil si hjemmekamper, bortekamper og andre arrangement i Vålerenga Fotball Elites regi.

Som hovedregel forholder dette reglementet seg til aktivitet i forbindelse med VFEs arrangementer, men i tilfeller som i spesiell grad bryter med Vålerengas verdier eller på annen måte har spesiell historisk signifikans for VFE, kan annen aktivitet medføre sanksjoner. Dette er i det vesentligste forhold som beskrevet i punkt 5, 13 -14. Punkt 13 er ikke ment å dekke tilfeldige hendelser på byen eller slagsmål som ikkeknyttes til grove brudd på klubbens verdier. Formuleringen gjør det mulig å reagere mot personer som engasjerer seg i systematisk voldsbruk ment for å gjøre det risikabelt for andre å delta i delsamfunnet.

Klubben vil, der det er hensiktsmessig, samarbeide med andre klubber, politi, supporterklubber og andre aktører for å sikre at målet med sanksjonsreglement nås.

RETNINGSLINJER / SANKSJONER

 Handlinger som kan medføre bruk av sanksjonerSanksjonsramme
1.Å være overstadig beruset.
 • En luftetur (gjerne med en kaffekopp)
 • Bortvisning fra arena
2.Truende oppførsel og/eller fremsette trusler mot andre.
 • Bortvisning fra arena
 • Inntil 10 kampers utestengelse
3.Å utøve vold mot andre
 • Bortvisning fra arena
 • Inntil 60 kampers utestengelse, eller utestengelse på ubestemt tid
4.Å kaste gjenstander mot publikum, indre bane, teknisk område eller ute på banen, såfremt det ikke er en naturlig del av en avklart tifo.
 • Bortvisning fra arena
 • Inntil 60 kampers utestengelse
5.Grov sjikane, hatefulle ytringer eller offentlig støtte til ekstreme standpunkter med bakgrunn i etnisitet, religion eller legning som knyttes til Vålerenga Fotball Elite og/eller Vålerengens Idrettsforening.
 • Fra 10 kampers utestengelse*
 • Inntil 60 kampers utestengelse eller utestengelse på ubestemt tid
6.Å nekte å rette seg etter anvisning fra vakter/politi.
 • Omplassering på arena
 • Bortvisning fra arena
7.Ulovlig bruk av pyroteknikk.
 • Bortvisning fra arena
 • Inntil 20 kampers utestengelse
8.Ulovlig bruk av pyroteknikk som medfører alvorlig skade på materiell eller personer.
 • Fra 10 kampers utestengelse
 • Inntil 60 kampers utestengelse
9.Hærverk og bevisst ødeleggelse av materiell.
 • Bortvisning fra arena
 • Inntil 15 kampers utestengelse
10.Storming av banen, inkludert krysning av stengsel til indre bane.
 • Bortvisning fra arena
 • Inntil 50 kampers utestengelse
11.Å bryte FIFAs, UEFAs, NFFs eller lokal arrangørs lover og regler, for eksempel stadionreglementet.
 • Bortvisning fra arena
12.Ikke overholde utestengelse.
 • Inntil fordobling av gjenværende av ilagt sanksjon.
13.

Medlemskap i ekstrem organisasjon, herunder organisasjoner som forfekter rasisme, nazisme eller aktivt bruker vold som virkemiddel.

 • Bortvisning fra arena
 • Utestengelse på ubestemt tid.
14.Dom for hatkriminalitet
 • Bortvisning fra arena
 • Utestengelse på ubestemt tid.

* Før utestengelse kan oppheves må man ha gjennomført et holdningsendringsprogram underlagt «Vålerenga mot rasisme».

Bortvisning fra arena gjelder det aktuelle arrangement. Med kamper menes obligatoriske kamper for Vålerenga Fotball Elite, herunder seriekamper og cupkamper nasjonalt og internasjonalt samt alle typer for privat- treningskamper. Lengden på sanksjon (antall kamper) beregnes etter obligatoriske kamper for A-laget.

SAKSBEHANDLING

Sanksjonsvedtak fattes av den eller de styret utpeker (heretter kalt klubben). Sanksjonsvedtak kan påankes. Anke behandles av Klubbens styre.

Bortvisningsvedtak trer i kraft umiddelbart etter vedtak er fattet. Andre sanksjonsvedtak trer i kraft når vedtaket er endelig, dersom ikke annet er bestemt.

Den/de som er mistenkt for å ha utført en handling som kan gi grunnlag for sanksjon i henhold til dette reglement,skal gis mulighet til å uttale seg før vedtak fattes.

Den som ilegges en sanksjon varsles skriftlig om vedtaket, og gis anledning til å komme med merknader i en skriftlig klage/ anke. Klubben kan med bakgrunn i en slik klage/ ‐anke omgjøre sanksjonen.

Aktuelle samarbeidspartnere som supporterklubben, dersom det er et medlem av denne, kan brukes som høringsinstans før vedtak fattes.

Alle saker skal behandles individuelt.

Bruk av advarsel (gult kort) skal vurderes. Dersom noen gis advarsel, skal denne gis skriftlig på samme måte som annen type sanksjon. Dersom advarsel er gitt og vedkommende bryter en sanksjon, vil utestengelsen baseres på strengest sanksjonsramme.

Det kan vurderes om hele eller deler av sanksjonen skal gjøres betinget.

Den/de som ilegges sanksjon etter gjentatte overtredelser av dette reglement skal dømmes strengere enn de som ilegges sanksjon for førstegangs overtredelse.

Dersom klubben og den som har begått en regelstridig handling blir enige om det, kan andre typer tiltak/reaksjon/sanksjon benyttes enn det som fremgår direkte av reglementet.

Klubben kan velge og ikke benytte seg av de utmålte sanksjonene, dersom dette synes hensiktsmessig/tilstrekkelig – for eksempel at handlingen innebærer en reaksjon fra samarbeidspartnere eller myndighetene.

Klubben kan oppheve, forkorte eller endre sanksjoner dersom dette er hensiktsmessig.

Klubben kan informere andre aktuelle aktører og instanser om sanksjoner som medfører utestengelse, slik at utestengelse faktisk kan effektueres. Klubben kan anmelde mulig straffbare handlinger til politiet der dette anses påkrevd.

Dersom en sanksjonerbar handling rammes av flere av bestemmelsene i reglementet, skal sanksjonen vurderes i forhold til handlingspunkt som innebærer strengest sanksjonsramme.

Handlingene kan i slike tilfeller ikke akkumuleres i forhold til sanksjonsramme/ straffeutmåling.

For øvrige stadionregler henvises det til det enhver tid gjeldene stadionreglement!

Annonse fra Obos-ligaen:
Publisert: 21.11.2016, oppdatert: 01.05.2023
Skrevet av: Vålerenga Fotball Elite