Åpenhetsloven Vålerenga Fotball Elite

Annonse:

Redegjørelse VFE:

Innledning

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmennheten tilgang på informasjon. Her kan du lese hvordan Vålerenga Fotball Elite (heretter benevnt «VFE») forholder seg til, og jobber med, etterfølgelse av åpenhetsloven.

Vålerenga Fotball Elite og våre medlemmer er opptatt av å ta et tydelig samfunnsansvar, det er en del av vår historie. Vårt arbeid for å ivareta menneskerettigheter og fremme gode arbeidsforhold hos våre samarbeidspartnere og deres underleverandører er regulert i våre interne retningslinjer.

VFE samarbeid med og oppfølging av leverandører

Vi anser det som en viktig del av vår rolle som profesjonell fotballklubb å, sammen med våre samarbeidspartnere, bidra til at grunnleggende menneskerettigheter ivaretas, bidra til sosial ansvarlighet og et anstendig arbeidsliv, både nasjonalt og internasjonalt. Det fremgår både av klubbens strategi, og av vedtak på vårt årsmøte i 2022. Samme år tok vi også initiativ til et forslag med dette som temaet som ble vedtatt på NFFs Forbundsting.

Med samarbeidspartnere mener vi både sponsorer og kommersielle samarbeidspartnere, leverandører, klubber og andre organisasjoner.

Vi har utarbeidet noen grunnleggende forventninger til våre avtaleparter:

Grunnleggende forventninger

Vi har utarbeidet følgende grunnleggende forventninger til våre samarbeidspartnere og deres underleverandører på bakgrunn av dette:

  • Vi forventer og vil følge opp at menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold ivaretas hos våre samarbeidspartnere.
  • Vi forventer at ansatte hos våre samarbeidspartnere og deres underleverandører ikke utnyttes i arbeidet, at de gis en lønn å leve av og at minstealder for arbeid overholdes.
  • Vi forventer at ansatte har frihet til å organisere seg, at den ansattes helse og sikkerhet ivaretas og at virksomheten ivaretar ytre miljø. Vi forventer at ansatte får fri ved sykdom eller svangerskap.
  • Vi forventer at likestilling ivaretas og at ansatte ikke utsettes for trakassering og at det ikke forekommer forskjellsbehandling på bakgrunn av kjønn, legning, handicap, hudfarge og/eller religion.

Risikovurdering

Det er gjennomført en grunnleggende risikovurdering av eksisterende samarbeidspartnere og kunder. Risikovurderingen har ikke avdekket faktiske negative konsekvenser eller vesentlig risiko for negativ påvirkning på menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold.

Vi har identifisert et potensielt risikoområde ved inngåelse av overgangsavtaler, og har utformet egne retningslinjer for oppfølging av slikt arbeid. 

Før vi kjøper eller selger spillere til utenlandske klubber vi foreta en risikovurdering av hvordan dette kan, eller potensielt kan, påvirke grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold negativt. Dette gjelder særlig ved samarbeid med klubber fra områder der menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter står svakere.

Dersom det identifiseres en risiko ved samarbeidet, skal man gå i dialog med aktuelle klubb om dette. Dersom risikoen betegnes som høy, skal VFE vurdere å unnlate å gjøre avtaler  med denne klubben.

Dersom vi blir kjent med at det hos våre samarbeidspartnere eller deres underleverandører skjer brudd med de forventningene som er skissert over, vil vi opprette en dialog med samarbeidspartner, med forventing om utbedring og tiltak.

Informasjon:

De som ønsker innsyn i eller har spørsmål til VFEs arbeid kan rette dette på e-post til [email protected]. Henvendelser behandles konfidensielt og i henhold til GDPR og annen lovgivning. Vi oppfordrer til å melde fra dersom noen mistenker eller opplever brudd på disse retningslinjene.

 

Annonse fra Obos-ligaen: