Åpenhetsloven Vålerenga Fotball AS

Annonse:

Redegjørelse VFAS:

Innledning

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmennheten tilgang på informasjon. Her kan du lese hvordan Vålerenga Fotball AS (heretter benevnt «VFAS») forholder seg til, og jobber med, etterfølgelse av åpenhetsloven.

Vålerenga Fotball AS er opptatt av å ta et tydelig samfunnsansvar. Vårt arbeid for å ivareta menneskerettigheter og fremme gode arbeidsforhold hos våre samarbeidspartnere og deres underleverandører er regulert i våre interne retningslinjer.

VFAS samarbeid med og oppfølging av leverandører

Vi anser det som en viktig del av vår rolle som aktør innenfor den profesjonelle delen av fotballen i Norge å, sammen med våre samarbeidspartnere, til å bidra til at grunnleggende menneskerettigheter ivaretas, bidra til sosial ansvarlighet og et anstendig arbeidsliv, både nasjonalt og internasjonalt.

Med samarbeidspartnere mener vi både sponsorer og kommersielle samarbeidspartnere, leverandører, organisasjoner og bedriftskunder.

Vi har utarbeidet noen grunnleggende forventninger til våre samarbeidspartnere, i tillegg til at det reguleres i våre samarbeidsavtaler.

Grunnleggende forventninger

Vi har utarbeidet følgende grunnleggende forventninger til våre samarbeidspartnere og deres underleverandører på bakgrunn av dette:

  • Vi forventer og vil følge opp at menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold ivaretas hos våre samarbeidspartnere.
  • Vi forventer at ansatte hos våre samarbeidspartnere og deres underleverandører ikke utnyttes i arbeidet, at de gis en lønn å leve av og at minstealder for arbeid overholdes.
  • Vi forventer at ansatte har frihet til å organisere seg, at den ansattes helse og sikkerhet ivaretas og at virksomheten ivaretar ytre miljø. Vi forventer at ansatte får fri ved sykdom eller svangerskap.
  • Vi forventer at likestilling ivaretas og at ansatte ikke utsettes for trakassering og at det ikke forekommer forskjellsbehandling på bakgrunn av kjønn, legning, handicap, hudfarge og/eller religion.

Risikovurdering

Det er gjennomført en grunnleggende risikovurdering av eksisterende samarbeidspartnere og kunder. Risikovurderingen har ikke avdekket faktiske negative konsekvenser eller vesentlig risiko for negativ påvirkning på menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold.

Vi har identifisert et potensielt risikoområde ved inngåelse av kommersielle samarbeidsavtaler, og har utformet egne retningslinjer for oppfølging av slikt arbeid. 

Før inngåelse av nye samarbeid vil vi foreta en risikovurdering av hvordan vårt samarbeid med den konkrete partneren kan, eller potensielt kan, påvirke grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold negativt. Dette gjelder særlig ved samarbeid med selskaper/klubber fra områder der menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter står svakere.

Dersom det identifiseres en risiko ved samarbeidet, skal man gå i dialog med den potensielle partneren om dette. Dersom risikoen betegnes som høy, skal VFAS vurdere å unnlate å samarbeide med aktuelle partner.

Dersom vi blir kjent med at det hos våre samarbeidspartnere eller deres underleverandører skjer brudd med de forventningene som er skissert over, vil vi opprette en dialog med samarbeidspartner, med forventing om utbedring og tiltak.

Informasjon:

De som ønsker innsyn i eller har spørsmål til VFAS arbeid kan rette dette på e-post til [email protected]. Henvendelser behandles konfidensielt og i henhold til GDPR og annen lovgivning. Vi oppfordrer til å melde fra dersom noen mistenker eller opplever brudd på disse retningslinjene.

Annonse fra Obos-ligaen: