TIFO

Vålerenga Fotball Elite inviterer til årsmøte

Alle medlemmer i Vålerenga Fotball Elite er velkommen til årsmøte onsdag 14. mars kl. 18.00 på Intility Arena.

Annonse:

Til alle medlemmer

Styret i Vålerenga Fotball Elite inviterer medlemmene til årsmøte onsdag 14.mars kl. 18.00 på Intility Arena i møterommet i 0. etasje.

I henhold til vedtektene skal årsmøtet behandle følgende saker:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, referent, samt 2 medlemmer til å underskrive protokoll
 4. Behandle klubbens årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
 5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand.
 6. Behandle forslag og saker.
 7. Fastsette medlemskontingent på minst kr. 100, og treningsavgift, eller gi styret fullmakt til å sette treningsavgift for gruppens aktivitet.
 8. Vedta klubbens budsjett.
 9. Behandle klubbens organisasjonsplan.
 10. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere klubbens regnskap.
 11. Foreta følgende valg:

a)  Leder og nestleder
b)  1 styremedlem og 1 varamedlem
c)  Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
d)  Kontrollkomité med minst 2 medlemmer.
e)  Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har representasjonsrett.
f)  Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

Forslag som skal behandles av årsmøtet må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet, det vil si den 28. februar 2017 kl. 12.00. Forslag kan sendes inn til [email protected].

Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag vil være tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet. De kan hentes i resepsjonen vår i 5. etasje på Intility Arena eller tilsendes per epost på forespørsel til [email protected].

Alle medlemmer av VFE er velkommen på årsmøtet. Husk at for å ha stemmerett og være valgbar må man ha vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktene jf. Våre vedtekter § 16(2) jf. § 3(1). For å melde deg inn, gå hit eller henvend deg i Sjappa.

Medlemskort kan hentes i sjappa 1 uke etter at betalingen er registrert.

Vel møtt!

Annonse fra Obos-ligaen: