Sanksjonsreglement

Gjelder Vålerenga Fotball Elites arrangement på Intility Arena.

Annonse:

Dette er retningslinjer for reaksjon ved uønsket opptreden på Vålerenga Fotball Elites arrangementer.

Hovedmålet med disse retningslinjene er å sørge for at flest mulig trives på Vålerenga Fotball Elites arrangementer.

For å sikre at reglene som gjelder på Vålerenga Fotball Elites arrangement tas på alvor, er det satt opp en del sanksjonsmuligheter som kan brukes der dette synes nødvendig. Bruk av sanksjoner skal bidra til å:

Sanksjonenes formål

  • Sørge for at man trives på Vålerenga Fotball Elites arrangementer

  • Sikre at spillere, supportere, øvrig publikum, vakter og andre kjenner seg trygge

  • Markere klubbens syn på uønsket opptreden.

OMFANG / SAMARBEID

Retningslinjene gjelder alle som deltar på Vålerenga Fotball Elites arrangementer, det vil si hjemmekamper, bortekamper og andre arrangement i Vålerenga Fotball Elites regi. 

Klubben vil, der det er hensiktsmessig, samarbeide med andre klubber, politi, supporterklubber og andre aktører for å sikre at målet med sanksjonsreglement nås.

RETNINGSLINJER (1).jpg

Bortvisning fra arena gjelder det aktuelle arrangement. Med kamper menes obligatoriske kamper for Vålerenga Fotball Elite, herunder seriekamper og cupkamper nasjonalt og internasjonalt samt alle typer for privat kamper. 

SAKSBEHANDLING

Sanksjonsvedtak fattes av den eller de styret utpeker (heretter kalt klubben). Sanksjonsvedtak kan påankes. Anke behandles av Klubbens styre. 

Bortvisningsvedtak trer i kraft umiddelbart etter vedtak er fattet. Andre sanksjonsvedtak trer i kraft når vedtaket er endelig, dersom ikke annet er bestemt.

Den/de som er mistenkt for å ha utført en handling som er sanksjonerbar i henhold til dette reglement, skal gis mulighet til å uttale seg før vedtak fattes. 

Den som ilegges en sanksjon varsles skriftlig om vedtaket, og gis anledning til å komme med merknader i en skriftlig klage/ anke. Klubben kan med bakgrunn i en slik klage/ -anke omgjøre sanksjonen.

Aktuelle samarbeidspartnere som supporterklubben, dersom det er et medlem av denne, skal brukes som høringsinstans før vedtak fattes.

Alle saker skal behandles individuelt.

Bruk av advarsel skal vurderes. Dersom noen gis advarsel, skal denne gis på samme måte som annen type sanksjon.

Det kan vurderes om hele eller deler av sanksjonen skal gjøres betinget.

Den/de som ilegges sanksjon etter gjentatte overtredelser av dette reglement skal dømmes strengere enn de som ilegges sanksjon for førstegangs overtredelse. 

Dersom klubben og den som har begått en regelstridig handling blir enige om det, kan andre typer tiltak/reaksjon/sanksjon benyttes enn det som fremgår direkte av reglementet.

Klubben kan velge og ikke benytte seg av de utmålte sanksjonene, dersom dette synes hensiktsmessig/tilstrekkelig – for eksempel at handlingen innebærer en reaksjon fra samarbeidspartnere eller myndighetene.

Klubben kan oppheve, forkorte eller endre sanksjoner dersom dette er hensiktsmessig.

Klubben kan informere andre aktuelle aktører og instanser om sanksjoner som medfører utestengelse, slik at utestengelse faktisk kan effektueres. Klubben kan anmelde potensielt straffbare handlinger til politiet der dette anses påkrevd. 

Dersom en sanksjonerbar handling rammes av flere av bestemmelsene i reglementet, skal sanksjonen vurderes i forhold til handlingspunkt som innebærer strengest sanksjonsramme. Handlingene kan i slike tilfeller ikke akkumuleres i forhold til sanksjonsramme/ straffeutmåling. 

For øvrige stadionregler henvises det til det enhver tid gjeldene stadionreglement!

Annonse fra Eliteserien: